Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ webových stránok www.zavesy-zaclony.sk dodržiava nasledovné pravidlá pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, ďalej len „Nariadenie.“

1) Základné informácie

Pokiaľ používate našu webovú stránku a využívate našich služby, spracúvame Vaše osobné údaje. Ako dotknutá osoba máte právo na nasledovné informácie o nás a o tom, ako s Vašimi údajmi nakladáme.

1.1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa
Prevádzkovateľom  e-shopu www.zaclony-zavesy.sk je spoločnosť  HAKDEKOR s.r.o., ČSA 1306/13, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Kontaktná osoba: Alena Nguyen Thé, Tel: +421 907 198 667, Email: obchod@hakdekor.sk, IČO: 46991875, DIČ: 2023681055. Prevádzkovateľ je v zmysle Nariadenia osoba, ktorá určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

1.2. Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania
Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané na rôzne účely a to nasledovne:


a) za účelom vybavenia objednávky, t.j. potvrdenie objednávky, vystavenie daňového dokladu - faktúry, doručenie tovaru, vybavovanie reklamácií, prijatie úhrady za náš tovar. Právny základom takéhoto spracúvania osobných údajov je plnenie povinností, ktoré nám vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej s Vami prostredníctvom nášho internetového obchodu. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame: meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, IP adresa, webové logy, cookies. Pokiaľ našu stránku navštívite iba ako záujemca o tovar avšak nič si neobjednáte, tak o Vás spracúvame iba údaje o IP adrese, webové logy a cookies. Tieto údaje sú nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie našej webstránky (IP adresy a webové logy), avšak ak si neželáte, aby sme o Vás spracúvali údaje cookies, tak toto viete obmedziť v nastavení Vášho prehliadača (viď nižšie v časti 4.4. Použitie cookies).


b) v prípade zaregistrovaných používateľov do Zákazníckej zóny  je účelom spracúvania Vaša registrácia a poskytovanie vernostných výhod pre Vás. Právny základ je v danom prípade Váš súhlas, ktorý nám umožňujete spracúvať Vaše osobné údaje na základe ktorých Vás odlišujeme od iných (neregistrovaných) používateľov a poskytujeme Vám rôzne vernostné výhody, najmä úplnú správu Vašich objednávok, archiváciu Vašich recenzií, vernostný zľavový program a virtuálnu knižnicu. Pokiaľ si neželáte byť členom, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame: e-mailová adresa, heslo, IP adresa, webové logy, cookies, história Vašich objednávok a recenzií v e-shope. V rámci registrácie o Vás taktiež spracúvame aj niektoré z týchto osobných údajov, ak nám ich dobrovoľne poskytnete v nastavení Vášho účtu: meno, priezvisko, údaje o firme, telefón, profilová fotka, dátum narodenia, pohlavie.


c) v prípade súhlasu so zasielaním reklamných informácii za účelom propagácie internetového obchodu www.zavesy-zaclony.sk a jeho produktov je účelom spracúvania propagovanie nás, nášho internetového obchodu a ponúkaného tovaru. Právnym základom je opäť Váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame: e-mailová adresa, IP adresa, webové logy a cookies.

1.3. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Príjemcom je v zmysle Nariadenia každá osoba, ktorej poskytujeme Vaše osobné údaje. Robíme to vždy iba vtedy, keď nám to dovoľujú práve predpisy a keď to je nevyhnutné na kvalitné poskytovanie služieb pre Vás. V súčasnosti prichádzajú do úvahy nasledovné kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytované Vaše osobné údaje:
a) administrátor web stránky, ktorí pracujú pre nás, ale formálne nie sú našimi zamestnancami.
b) poskytovateľ webhostingových služieb
c) externé expedičné stredisko
d) prepravné spoločnosti:  GLS - General Logistics systems Slovakia s.r.o., SDS - SLOVENSKY DORUČOVACI SYSTEM s.r.o., TOPTRANS SLOVAKIA s.r.o., a Slovenská pošta.
Všetci príjemcovia sú zaviazaní dodržiavať právne predpisy za účelom ochrany Vašich osobných údajov. Príjemcovia tiež nesmú použiť osobné údaje na žiaden iný účel, ako je účel vymedzený vyššie v bode 1.2. týchto Podmienok.
Po skončení účelu spracúvania možno osobné údaje ďalej spracúvať len v nevyhnutnom rozsahu na účely štatistiky alebo na účely archivácie, čo sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom spracúvania a je to dovolené s ohľadom na zásadu obmedzenia účelu podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Po skončení účelu spracúvania Vaše údaje následne vymažeme. Takýto postup sú povinné dodržiavať aj osoby s nami spolupracujúce (t.j. príjemcovia Vašich osobných údajov).

 

2) Ďalšie informácie pre dotknutú osobu

2.1. Doba uchovávania osobných údajov alebo kritériá na jej určenie
Doba uchovávania Vašich osobných údajov závisí od toho, na aký účel ste nám údaje poskytli. (Účel spracúvania osobných údajov – viď vyššie v bode 1.2. týchto Pravidiel).
Ak je účelom spracúvania vybavenie Vašej objednávky (bod 1.3.a), tieto údaje aktívne spracúvame len do vybavenia Vašej objednávky. Následne sú archivované pre prípad daňovej kontroly po dobu maximálne 10 rokov od uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Oprávnenie spracúvať osobné údaje je dané v prípade ak je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.


Ak je účelom spracúvania Vaša registrácia a používanie vernostných výhod (bod 1.2. b), tieto údaje spracúvame iba po dobu kým máme od Vás udelený súhlas. Po odvolaní Vášho súhlasu, môžeme tieto údaje archivovať iba v prípade, že by to bolo nutné na ochranu našich záujmov. Napríklad, ak by z dôvodu poskytnutia vernostnej zľavy a Vami následne uplatneného nároku v súdnom konaní bolo potrebné preukazovať, že ste boli členom vernostného programu a na akú zľavu ste mali nárok. Oprávnenie spracúvať osobné údaje je dané v prípade ak je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak však nezačnete žiadne súdne či iné konanie, tak tieto údaje o Vás môžeme archivovať najviac 3 a pol roka od zániku Vášho členstva vo vernostnom programe.


Ak je účelom spracúvania zasielanie reklamných informácií (bod 1.3.c), tieto údaje spracúvame iba po dobu kým máme od Vás na to udelený súhlas. Po odvolaní Vášho súhlasu sme povinní bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od odvolania súhlasu, všetky Vaše osobné údaje spracúvané na daný účel vymazať.

2.2. Existencia práv uplatňovaných voči prevádzkovateľovi
Ako dotknutá osoba máte v zmysle Nariadenia množstvo práv, ktoré môžete podľa Vášho uváženia voči nám uplatňovať a požadovať ich plnenie. Jedná sa o tieto práva:
•    a) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
•    b) právo na opravu osobných údajov,
•    c) právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“),
•    d) právo na obmedzenie spracúvania,
•    e) právo namietať proti spracúvaniu,
•    f) právo na prenosnosť údajov.
Všetky tieto práva sú podrobne vysvetlené v časti 3. týchto Podmienok spracúvania osobných údajov nižšie.

2.3. Právo kedykoľvek súhlas odvolať
V prípadoch, kedy o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu (t.j. pre účely podľa bodov 1.2.b) a 1.2.c) týchto Pravidiel), máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Teda aj keď nám súhlas odvoláte, tak úkony vykonávané do odvolania Vášho súhlasu sme vykonávali oprávnene.


2.4. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Pokiaľ sa domnievate, že boli porušené Vaše práva uvedené v týchto Pravidlách alebo v Nariadení, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.


2.5. Povinnosť alebo možnosť poskytnúť osobné údaje
Pre vybavenie Vašich objednávok (účel v zmysle bodu 1.2.a) Pravidiel) nevyhnutne potrebujeme, aby ste nám o sebe poskytli osobné údaje, bez ktorých nevieme objednávku vybaviť. Ak nám nechcete tieto osobné údaje poskytnúť, tak Vám žiaľ nevieme riadne dodať objednaný tovar.
Naopak, pre evidovanej Vašej osoby ako člena vernostného programu a pre zasielanie reklamných informácií (účely v zmysle bodu A.3.b) a A.3.c) nie ste povinní nám Vaše osobné údaje poskytovať. Môžeme ich spracúvať iba na základe Vášho súhlasu, ktorý nám môžete ale nemusíte udeliť. Zároveň ste oprávnení nám ho kedykoľvek odvolať.


2.6. Spracúvanie Vašich údajov mimo EÚ/EHP.
Aby sme mohli vykonať proces Podmienok registrácie v e-shope, Vaše údaje môžu byť prenesené do USA, pričom v takom prípade sa použije Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štátom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.
Spoločnosť HAKDEKOR s.r.o. využíva aplikácie Google Analytics a Google AdWords, ktoré majú sídlo v tretej krajine – USA. USA je krajina, ktorá podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú ochranu. Prevádzkovatelia týchto aplikácií poskytli primerané záruky a bezpečnosť osobných údajov a zaručujú sa, že osobné údaje budú spracúvať v zmysle zásad GDPR. 

3. Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR.

Na požiadanie Vás budeme informovať, či a aké Vaše osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä GDPR) máte právo na:

  • prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR),
  • opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR),
  • vymazanie osobných údajov (čl. 17 GDPR),
  • obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR),
  • prenosnosť (čl. 20 GDPR),
  • namietať proti spracúvaniu (čl. 21 GDPR) takýchto osobných údajov.

Môžete taktiež odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste poskytli a vznášať námietky voči spracúvaniu osobných údajov.

Sme povinní Vašu žiadosť vyriešiť bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä čl. 12 GDPR).

Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika ak predpokladáte, že došlo k porušeniu spracúvania Vašich osobných údajov.

4) Iné práva a pravidlá pri spracúvaní osobných údajov

4.1. Osobné informácie pri platbách za tovar cez elektronické bankovníctvo

Ak na zaplatenie tovaru v našom internetovom obchode využívate niektorú z verzii ponúkaného elektronického bankovníctva, neprichádzame do kontaktu so žiadnymi údajmi ako sú prihlasovacie údaje. Platby sú realizované priamo na stránkach banky. Tá nám poskytne informáciu o úspešnosti platby a Vaše meno a číslo účtu, aby sme vedeli identifikovať platbu.

4.2. Zaobchádzanie s osobnými údajmi

Osobné údaje chránime pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Osobné údaje spracovávame v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením a tiež v súlade s dobrými mravmi. Osoby, ktoré prídu do kontaktu s osobnými údajmi, sú vopred oboznámené s tým ako ich majú spracovať a sú poučené o povinnosti zachovávať dôvernosť údajov.

4.3. Správnosť osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete musia byť správne. V prípade ak zistíte, že ste nám poskytli nesprávny údaj alebo ak dôjde k zmene Vašich osobných údajov, tieto skutočnosti nám prosím oznámte. Vaše údaje budeme spracovávať správne a v prípade zmeny, ich budeme aktualizovať.

4.4. Odstránenie osobných údajov

Vaše údaje môžete zmeniť v nastaveniach Vášho konta po prihlásení. Ak chcete odstrániť všetky vaše osobné údaje, musíte si zrušiť vaše konto. Ak chcete zrušiť Vaše konto, napíšte nám na obchod@hakdekor.sk.

4.5. Použitie cookies

Naše internetové stránky používajú cookies a podobné technológie, pre poskytnutie lepších služieb svojim zákazníkom. Tento dokument vysvetľuje, čo sú cookies, ako ich stránky používajú a ako môžete používanie ovplyvniť Vy.

Čo sú cookies?

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových stránok.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Ako si môžem zmeniť nastavenia cookies?

Na odkazoch nižšie sa dozviete, ako môžete kontrolovať svoje nastavenia cookies cez Váš internetový prehliadač. Pokiaľ zmeníte tieto nastavenia, uplatnia sa nielen pre naše webové stránky, ale aj pre všetky ostatné stránky, ktoré navštevujete cez Váš internetový prehliadač.

Mozilla Firefox    Google Chrome    Internet Explorer   Opera